Vedtægter for Grundejerforeningen Bildsø Plantagegrunde 2020

2020 printvenlig version (pdf-fil)

§ 1
Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bildsø Plantagegrunde.
Foreningen omfatter samtlige ejere af parceller, der er udstykket af ejendommen matr. nr. 3d, 8f og 8k af
Bildsø by, Kirke Stillinge sogn, Slagelse Kommune.

§ 2
Foreningens formål er at sikre områdets karakter af plantage, således at denne ikke væsentligt ændres,
og at administrere de til området hørende private veje og fællesarealet, herunder at sørge for vedligeholdelse
og renholdelse af nævnte arealer, og desuden at varetage grundejernes interesser over for trediemand.
Grundejerforeningen skal fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens
formål, herunder fastsætte regler for bidragets indbetaling.

§ 3
Alle ejere af grunde fra ovennævnte udstykninger er pligtige medlemmer i henhold til udstykningsapprobationen
samt skøder.
Når et medlem sælger/afhænder sin parcel, er han fra skæringsdagen ophørt som medlem og har ingen krav på
godtgørelse fra grundejerforeningens formue, men hæfter fortsat for eventuel restance til foreningen, som ikke
kan overføre denne på den nye ejer.
Den nye ejer indtræder samtidig i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser over for foreningen.
Såvel den nye ejer som den tidligere ejer er forpligtiget til at anmelde ejerskifte til foreningen med navn og
adresse på såvel helårs- som sommerboligen.

§ 4
Foreningens medlemmer hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtigelser over for trediemand.
I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata.
I øvrigt betaler hvert medlem, for hvert parcel han ejer, til foreningens administration et årligt kontingent.
Er et medlem mere end 1 år i restance med betaling af grundejerforeningskontingentet og efter fornyet
anbefalet opkrævning ikke har betalt inden for 14 dage, bliver bidraget uden yderligere varsel inddrevet
af advokat, og omkostninger derfor påhviler medlemmet.
Ved kontingentrestance bortfalder stemmeretten, indtil restancen er indbetalt.

§ 5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal
for så vidt angår spørgsmål, som ligger inden for udstykningsapprobationens betingelser.

§ 6
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned.
Bestyrelsen indkalder skriftligt med 1 måneds varsel hvert medlem på den protokolførte adresse eller e-mailadresse.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse være
formanden i hænde senest den 1. maj.
Forslag, som ikke er indkommet inden den 1. maj, kan ikke sættes under afstemning på generalforsamlingen.
Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

§ 7
Generalforsamlingen vælger en dirigent til afgørelse af tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandling og
stemmeafgivelsen, og til at fastsætte reglerne for afstemning. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt.

På hver generalforsamling skal følgende behandles:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskabet underskrevet af kasserer og revisor
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse repræsenterende de 3 veje
7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant til bestyrelsen
8. Eventuelt.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og afholdes så ofte, som
bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 15 medlemmer skriftligt og motiveret har anmodet derom.

§ 9
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af formanden og dirigenten,
hvorefter det har beviskraft i enhver henseende.
Der skal udsendes referat af generalforsamlingsmødet til samtlige medlemmer senest 1. september s. å.

§ 10
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelse og revisor vælges for 2 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Formanden og bestyrelsen er ulønnet, men alle direkte udlæg refunderes efter regning.
Protokol føres over bestyrelsesmøderne.
Under hensyntagen til § 5 træffer bestyrelsen beslutninger ved stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 11
Foreningen tegnes over for trediemand af formanden samt et medlem af bestyrelsen.

§ 12
Generalforsamlingen vælger en regnskabskyndig til revisor.
Foreningens regnskabsår er 1. april – 31. marts. Regnskabet skal tilstilles revisor og være revideret og
returneret til bestyrelsen, så det kan sendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse og dagsorden
til generalforsamlingen i juni måned.

§ 13
Medlemsbidragene indbetales til kassereren, som anbringer pengene i henhold til bestyrelsesbeslutning.
Bestyrelsen giver kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem fuldmagt til foreningens konti.
Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens godkendelse optage lån i foreningens navn.

§ 14
Vedtægtsændringer kan kun foretages ved 2/3 flertal af samtlige grundejere. Er der ved generalforsamlingen,
hvor vedtægtsændringerne skal finde sted, under 2/3 af samtlige ejere til stede, kan bestyrelsen indkalde til
ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen, og vedtægtsændringerne kan da
foretages ved simpelt stemmeflertal.

§ 15
Foreningen kan i henhold til udstykningsapprobationen ikke ophæves af dens medlemmer.

Bildsø, den 29. august 2020

Nils Frederiksen       Jesper Jul Christensen       Anne Klee       Per Hedegaard Stampe       Niels Blomhøj